Kinh A Di Đà mô tả về cảnh Tây Phương Cực Lạc nơi Đức Phật A Di Đà đang thuyết pháp

Kinh A Di Đà (tiểu bản Sukhàvatì - vyùha) là một trong những bản kinh phổ biến, được truyền tụng hàng ngày bởi các Phật tử thuộc các nước Châu Á, trong đó có Việt...